máy bào pin íu cắm sạc mất nguồn nhưng e kẹp nguồn có giao động e chưa làm gì hết mong ae chỉ giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]