bác nào có main coi hộ e con này la R hay C với ak
máy chập nguôn tháo ra thấy em này cháy đen bo đi thi lại hết chập ,nhưng lại mất nguôn
bác nào co sơ đô chi tiết cho e xin với ak
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]