anh em làm qua giup giùm log của nó
đây
Selected model: T989
Selected port: COM5 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
Build: M8260A-AABQOCZM-3.0.552067T
Reading security... error access denied
Done with Samsung Tool v.15.6

elected model: T989
Selected port: COM5 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
Build: M8260A-AABQOCZM-3.0.552067T
Done with Samsung Tool v.15.6

Selected model: T989
Selected port: COM5 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
Build: M8260A-AABQOCZM-3.0.552067T
Reading security... error access denied
Done with Samsung Tool v.15.6

Done with Samsung Tool v.15.6
Done with Samsung Tool v.15.6


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]