Thông Tin OnePlus One A0001 Root / Tiếng Việt Ok
Rom Tiếng Việt CH Play OnePlus One A0001 Ổn Định Ít Hao Pin
Hrad Reset OnePlus One A0001 Không Mất Tiếng Việt

...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]