HTC One E8 (M8_ACE) 2 sim: Rom cook Tiếng Việt + CH Play


HTC One E8 dual Sim
product: mec_dugl
modelid: 0PAJ20000​[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

TWRP recovery for HTC One E8 dual sim (China Unicom)
Model: mec_dugl

Recovery E8w (dual sim) Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
SuperSu 2.01 link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Flash recovery:

adb reboot-bootloader
fastboot flash recovery twrpe8w.img
fastboot erase cache
fastboot...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]