Model: SM-G900T
HWID: CMA00C73A97FF61
Imei: 35368206xxxxxx

Starting unlock process.
Msladdress READED OK.
Sending data to server.

Sending Authorization to the phone.
Phone authorized OK.

Checking status of simlock.
Simlock status: 00000001
Unlock Done.
If phone ask for code, enter 00000000.
Restarting phone.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Unlock mở mạng giải mã bẻ...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]