tinh hinh sag nnay nhan con 520 lap pin bat nguon len hinh qua pin vs dau ? to dung/may da wa tho sua thay duc deo o ic nguon roi?chua biet ben j nho anh em giup.cam xac van chay bt/da thay pin zin not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]