Những hiểu biết về Samsung-Knox
Có lẽ tôi và các bạn hiểu lầm các vấn đề liên quan đến Knox và 4.3 OTA.

Vì thế tôi đã cố gắng tìm hiểu vấn đề này ở nhiều diễn đàn và đúc kết lại những

hiểu biết của mình về Knox để chia sẻ đến các bạn.

1.Knox là gì:

Knox có 2 dạng Firmware và Software. Trong một Rom có Knox apps và

Knox MK3 ( Modem, Kernel, Bootloader. )...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]