Get code nhập không xi nhê

dicrect unlock 1 phát có lúa

Tiếng việt thì cook có rất nhiều tán vào là done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

SigmaKey v.2.07.03 build 02

111592699 Sigma dongle 2.07, Initializing...OK

Pack 1: Not activated
--- 2014-12-22 12:18:44 ---
SigmaKey 2.07.03 MTK: Direct unlock
ZTE Handset Diagnostic Interface(DFU) (COM346), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2066.1.6, Date: 9/8/2010, USB\VID_19D2&PID_0112&REV_0100

Baud rate: autodetect
Cancelled
---...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]