tinh hinh là mới nhận được cây samsung g5309w tim tiêng việt cho nó mà mò mãi ko ra nên đành mạo muội lên đây mong ace giúp file hoăc rom cho em nó có tiêng việt thanhks ace trước

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]