Nhận máy lỗi “buộc dừng” wipe cũng ko hết up rom ok!

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]