avio a352i trắng màn hình ae biết điểm nào màn hình đứt thì giúp mình với xin cảm ơn mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]