nhận khách cây này cứ khởi động lên rồi khởi động lại em lấy file về flash mà chạy mãi ko được toàn báo lỗi đã thử bằng phonix và mx . đây là log chạy bằng mx

MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Inter**** 1], SN: C0858C15
Using device: USB ROM and HTI, FW ver: 00.50, SN: 01014301
Connection status: EHCI:HUB::USB 2.00 (High-speed)
Driver: NMWCD, ver: 7.1.32.117
Module ver: 1.0.0.21762(03-12-2014), Library ver: 1.0.0.14473(03-12-2014)
Processing MCU file: rm838__08.13.mcusw
[XG223,XG223_V0 ALG] size: 28.10 MB
Supported Ids: 00000C2016100040
Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
Insert USB cable, Battery back to device(make sure to have fully charged battery).
Insert Charger or Press phone's power button(if flashing doesnt start automatically)
Waiting for USB ROM device ...
CMT SYSTEM ASIC ID: 00000C201610004049B22809A21648D8E7963000 [XGOLD 223]
CMT PUBLIC ID: 7C54805D8A93034349B22809A21648D8E7963000
CMT ASIC MODE ID: 00
CMT ROOT KEY HASH: 125FC72605B5C4E48A9E0225084D2579
CMT ROM ID: 535882252F54C676
Loading CMT secondary boot code
SecondaryBoot: XG223_v11_usb2nd.fg [XG223] version: 12.30.1 revision: 4.0 size: 0x59C0
Supported Ids: 00000C2016000040, 00000C2016100040
Secondary boot loaded.
Loading CMT update server data
Algorithm: XG223_v11_usbalg.fg [XG223_V0 ALG] version: 12.30.1 revision: 4.0 size: 0x32338
Supported Ids: 00000C2016000040, 00000C2016100040
Update server code loaded.
Initializing Update Server ...
WriteDevice failed: Overlapped I/O operation is in progress


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]