Volcano Updated: 2013-11-22
Connecting...
Connection successful,connected state!
Version: V3.8
SN:449-167-950
Port:COM68
After format or Flash you have to press & hold power button for at least 1.30...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]