[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Root máy bằng Kingo Android root
Cài root explorer vào máy
Chép các file việt hóa vào bộ nhớ máy hoặc thẻ
Dùng root explorer chép 2 file framework-res.apk và twframework-res.apk vào /system/framework/
các file còn lại chép vào /system/app/
Khi copy file apk vào điện thoại set permision như hình:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]