mới nhận khách 1cái chạy trương trình bây giờ nó chạy đc tí báo lỗi hoài không chạy được nữa mấy lời luôn rồi ae nào có gặp qua thì chỉ giáo mình với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]