Mở mạng, bẻ khóa, giải mã, mở khóa, unlock Sony Xperia acro HD SO-03D lấy ngay

Mã:
SigmaKey v.2.11.03
xxxxxxxxx Sigma dongle 2.11, Initializing...OK
Pack 1: Activated
Pack 2: Activated
--------- 2015-06-10 13:04:14 ---------
SigmaKey 2.11.03 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ Sony sa0103 ADB Interface Driver
Version: Linux version 3.0.8+1.0.21100-30145-01952-g964d90b (BuildUser@BuildHost) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Fri...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]