Mở mạng, bẻ khóa, giải mã, mở khóa Huawei Ascend G6-U10 ok lấy ngay

Log Direct Unlock Huawei G6 thành công

Mã:
SigmaKey v.2.11.03
xxxxxxxxx Sigma dongle 2.11, Initializing...OK
Pack 1: Activated
Pack 2: Activated
--------- 2015-06-10 15:37:19 ---------
SigmaKey 2.11.03 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ROMaster Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0+ (android@localhost) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Tue Apr 8...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]