Thông Tin Tiếng Hoa Samsung S5 G900T
Cài Tiếng Hoa Trên Nền Rom Stock 4.4.2 G900T
Hard Reset Không Mất Tiếng Hoa G900T
Build Tar add Root G900T 4.4.2 ok
Tiếng Hoa Phồn Thể,Giản Thể Full nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]