lúc nghe bình thường lúc nghe có pha tiếng è è và sôi đã test loa trong và nối tắt FL51 VÀ FL52 not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]