như tiêu đề cần ae giúp.e đã tháo Q4 ra rồi vẫn k hết chập
thanks ae trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]