máy lúc đầu treo logo khởi động fmat song ngủ luôn .anh nào có flie sm-n900 1 sim cho em xin .em đang cần gấp em thank...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]