nhờ ae giúp. gặp con x2-00 lỗi hoạt động camera ae nào đã làm qua rồi thì giúp e với xin cảm ơn nhiều ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]