Mã:
SigmaKey 2.11.03 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ROMaster Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0-17382J-g2f4f874-00933-g81efbf3 (BuildUser@BuildHost) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Mon Sep 2 14:08:13 2013
Phone model: Sony SO-01E
Android 4.1.2; Firmware: 9.1.C.1.103; Date: Mon Sep 2 14:08:13 2013
Version: 9.1.C.1.103
Baseband Firmware: 8960A-AAAAANAZQ-3003032-59
Baseband...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]