men rin chưa qua sửa chữa e ít làm dòng này nên ai đã làm qua xin chỉ giúp da vs và năng tx ant khôi phục cài đặt gốc thay sim vẫn k đc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]