máy từng thay cảm ứng rồi.sài đc khoảng thời gian bây giờ bấm lúc dc lúc không.test cảm ứng mới cũng gị.thank ae giúp dùm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]