chia sẻ thôi ae biết rồi thì thôi,ai chưa biết làm nhé
có máy 105 cần chạy tv,mà chưa có file,ae có 1 máy 105 khác có tv sẵn rồi.dùng atf dump file nạp sang con không có tv ok.cách làm như sau:chọn như hình file sẽ nằm trong C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]