mình nhận cây 6700c khách bảo hết pin lắp lại bị như vậy chạy lại ko đồng bộ đc imei vẫn còn mình đã sửa lỗi rpl rồi lên dùng đc nhưng tháo pin ra lắp lại ko đc nữa log của nó đây

card found: A1B5CCE8
registered to: CycloneBox


Connect phone on selected inter****...


Core : v1.51 , FlashEngine : v1.8


Selected FlashSettings : Manual
Check FlashFiles, Please, wait...


Files Set for Flashing :
MCU : rm470__13.10.mcusw
PPM : rm470__13.10.ppm_v
CNT : rm470__13.10_ISM_009.image_v_vn_gold
Flashing phone now...
Check files done...
-> SWversion check skipped : Dead mode selected
Dead Mode is Selected
Waiting for USB device...
--- Insert cable and charger or press phone's power button! ---
Connection opened successfully
Waiting for communication response...
BootRom : 1st boot ok
ASIC ID: 000000030000022600010007600C192102011104
CPU ID : RAPU v11 , Features : Dead-Test , USBRPL , FullUSB
EM0 ID: 00000C34
EM1 ID: 00000C30
PUBLIC ID: 0E00010CCAD0034481EFAA60A6F48144EA2CDEE5
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: 25B977A055BE9B5DEC0C38A2A279C695
ROM ID: 3E273BF637BE26FA
Use RAPUv11_2nd.fg , Rev : 3.0 Ver : 12.14.0
Processing RAWLOADER...
FLIC : 00400098
Use RAPUv11_XSR17_alg.fg , Rev : 3.0 Ver : 12.14.0
Processing PASUBTOC ...
Processing ALG ...
Boot Done! :)
TIME : Boot time : 00:00:02
Reopening the connection...
Waiting for response: 30
ADL: Check mode
Select ASIC [C900]
PAPUBkeys : CABA40E42B6F3B8A6EFEE35B4A9D15924EB132C6
ADL: phone is in flash mode


Backup enabled, will read all certificates...
Reading NPC certificate...
IMEI : 355364042526898
Reading CCC certificate...
Reading HWC certificate...
Reading R&D certificate...
Reading VARIANT certificate...
Reading PARTNERC certificate...
Reading MDM_KEYS certificate...
Cert Read done!


NPC Certificate saved...
CCC Certificate saved...
HWC Certificate saved...


RPL saved : D:\InfinityBox_FREE_BEST_v1.62+By+JONY-DIGITAL[DanThuong.Com]\InfinityBox_FREE_BEST_v1.62 By JONY-DIGITAL[DanThuong.Com]\Backup\Cert\355364042526898_CRT_2nd.rpl


===Flashing [MCU]===
Erase : Processing rm470__13.10.mcusw
Partitioning....
Partitioning Ok...
Erasing....
Erasing Ok...
TIME : Erase time : 00:00:01
Write : Processing rm470__13.10.mcusw
CMT: Writing Hash CERT [ADA]
CMT: Writing Hash CERT [KEYS]
CMT: Writing Hash CERT [PRIMAPP]
CMT: Writing Hash CERT [RAP3NAND]
CMT: Writing Hash CERT [PASUBTOC]
CMT: Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
CMT: Writing Hash CERT [UPDAPP]
CMT: Writing Hash CERT [DSP0]
CMT: Writing Hash CERT [LDSP]
CMT: Writing Hash CERT [MCUSW]
CMT: Writing Hash CERT [ISA+DYNSW]
Total writen 218 blocks
TIME : Write time : 00:00:05
MCU Write done
ADL: Request programm status
NAND status : 00000000 / 00000000 / 00000000


===Flashing [PPM]===
Erase : Processing rm470__13.10.ppm_v
Partitioning....
Partitioning Ok...
Erasing....
Erasing Ok...
TIME : Erase time : 00:00:00
Write : Processing rm470__13.10.ppm_v
Total writen 56 blocks
TIME : Write time : 00:00:01
PPM Write done
ADL: Request programm status
NAND status : 00000000 / 00000000 / 00000000


===Flashing [CNT]===
Erase : Processing rm470__13.10_ISM_009.image_v_vn_gold
Partitioning....
Partitioning Ok...
Erasing....
Erasing Ok...
TIME : Erase time : 00:00:06
Write : Processing rm470__13.10_ISM_009.image_v_vn_gold
Total writen 229 blocks
TIME : Write time : 00:00:05
CNT Write done
ADL: Request programm status
NAND status : 00000000 / 00000000 / 00000000


ADL: Close_Session
Content: 000300000000000000000000000000
ADL: Reboot


Flashing done!
Total flash time : 00:00:20
Reboot phone now...


- > AfterFlash Failed! :( Reason : Downgrade try or HW Error
Anyway - try reinsert battery and PowerUp phone manualy


Connect phone on selected inter****...


Done!


Elapsed: 00:02:18
Connect phone on selected inter****...

- - - Updated - - -

đã done các bác ah tháo cáp camera flash done


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]