>>> USB Pinfind No need Hold Mobile Power key...
>>> Scanning Mobile USB Port...
>>> Detecting COM PortCOM27
Mobile Connection Success...
CPU_ID:MT625A
Hardware Version:CA01
Software Version:0001
>>> Downloading First Boot...
Verifying First Boot...
>>> Downloading Second Boot...
>>> Authenticating BOOT...
BOOT Validation Success...
================NOR Flash Info=================
Flash Size:0x00400000 -> 4M
Flash ID:0x00EF004000160000
Flash...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]