Đang lâm nạn em coolpad 7295C . nay post bài nên xin rom . AE ai co máy read rom giùm up lên cho mình xin. up stock không nhận máy . Thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]