Mã:
--------- 2015-06-14 09:59:51 ---------
SigmaKey 2.11.03 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ Android Adapter ADB Interface
Version: Linux version 3.0.8 (android@localhost) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Wed Oct 9 20:26:55 CST 2013
Phone model: HUAWEI HW-01E
Android 4.0.4; Firmware: HuaweiU9501L; Date: Wed Oct 9 20:09:01 CST 2013
Version: U9501LV100R001C341B148
Baseband Processor: QCT MSM8960 CDP
Version:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]