[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model ID: BS/OMEGAU/1 (LG-F310L)
SW version: LGF310LAT-00-V20g-LGU-KR-AUG-19-2014+0
Product ID: SM02S131211003302
IMEI: 358432-05-034197-6
Opening "F310L20b_00.oct"...OK
Initializing flash...OK
Reading partition...OK
Writing PrimaryGPT...OK
Reading partition...OK
Formating userdata...OK
Formating cache...OK
Writing modem...OK
Writing sbl1...OK
Writing sbl2...OK
Writing sbl3...OK
Writing aboot...OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]