Em mới vào nghề chưa rõ lắm về việc chạy FW nokia.E có con C7 00 đang ver 111.040 có thể flah FW C7 ver 111.030 không ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]