xin mọi người giúp ! minh mới nhân con x2 -02 đèn tối mờ kiêm tra thấy cháy mất 1 bên đèn phím thay 2 bóng đen phím thì máy tối đen luôn .xin giúp đỡ minh cũng mới âmter thôi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]