Nhắc nhở lần cuối! không được tạo nhiều topic cho cùng 1 nội dung & tiêu đề có đặt M... nếu còn tái phạm band nick 1 tháng

Hi, Xin chia sẻ với ae file Rom [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Đã có nvram.bin để phòng thân mất imei nhé
Link trong VG
Thank + cho điểm => Link rom inbox vào email [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]