Máy bị mất tài khoản icloud giờ nó kích hoạt tình trạng mất iphone và đòi nạp cho nó cái thẻ 200k nó mới cho mật khẩu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]