mình đang nhận máy s6102mất chân phím volum up ai biết nó sơ đồ câu cho mình xin với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]