Mới nhận được máy bị mất đèn
Read file lại share anh em luôn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]