rảnh rỗi ngồi không có việc gì làm
câu cái cáp đỡ tốn tiền mua
anh em biết rồi thì đừng chém tội ra
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]