Mã:
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK
Checking magic... OK
Writing nv data... OK
Rebooting phone... OK
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G925T
Android version: 5.0.2
Product code: SM-G925TZWATMB
Phone version: G925TUVU1AOCG
PDA version: G925TUVU1AOCG
CSC version: G925TTMB1AOCG
CSC country code: USA
CSC sales code: TMB
HW version: REV0.2
Phone S/N: R58G5025MZP
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150504
IMEI:
Initialization AT RIL... OK
Bypass...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]