như tiêu đề chên ai có file con SVMSMVG .s5 tiếng việt cho em xin với ,mới đầu là có tiêng việt nhưng bị mã bảo vệ e fomat cho em nó cái ngủ luôn song em kiếm cái file này bên trung về mà không có tiếng việt ,ai có cho em xin với ,em cảm ơn ak, chíp spctrum 8825 thông tin em nó
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]