em nó không hiểu tai sao cứ để 1 lúc là mất sóng,, mà khi có sóng 2g 3g đều rất khoẻ ,, mình đã chạy lại phần mềm ,,mà không hiểu sao ,,nhờ các bac


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]