máy thay mấy cái cảm ưng vẫn bị đã đo trở kháng đều có.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]