Galaxy Note I AT&T I717 4.1.2 Tiếng Việt ok​

Build tar có root hardreset không mất TV​

Xóa bỏ bớt những app AT&T không cần thiết.​

Free file cho AE có số bài viết > 30. Pass inbox​

Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]