Máy này bị khóa mạng Trinidad and Tobago thuộc khu vực châu mỹ

Mã:
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G920I
Android version: 5.0.2
Product code: SM-G920IZDATTT
Phone version: G920IDVU1AOE3
PDA version: G920IDVU1AOE3
CSC version: G920IUUB1AOE1
CSC country code: TRINIDAD AND TOBAGO
CSC sales code: TTT
HW version: MP 0.800
Phone S/N: RF8G41ZW9YP
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150425
IMEI:
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK
Checking magic... OK...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]