nhờ a/e kiem tra giúp gấp,em kiểm tra không tự tin.iphone5 EM:013413004599023. THANKS ALL.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]