Hiện tại mình nhận 1 cái htc butterfly lỗi do khách vào cài đặt và cài đạt linh tinh, và muon khôi phục cài đặt gốc. mình đả khôi phục cài đặt gốc trong phần cài đặt ok. nhưng phần tra tai khoản thì bị lỗi, mỗi lân tra tai2i khoản toan hiển thi tiêng Hoa! ai đã biết cách xử lý xin giúp 1 tay! thanks all!!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]