ta nhấn đồng thời Volum+ và nguồn..--->Chọn research ---> chọn recovery---> đến bước cúng ta phải làm..chúc ae thanh công
Lúa đã về....:D


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]