mình có cây iphone 6 đã chạy phần mềm hết nhưng ko lên nguồn ,bật lên táo xong là về dfu luôn ,đã đóng lại hdd nhưng ko được

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]