Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 1.9.9
Converting files...
Unpacking "C:\Users\truon\Downloads\F310L30B_00.kdz"...O K
Opening "C:\Users\truon\AppData\Local\Temp\F310L30B_00\F31 0L30b_
00.dz"...OK
Unpacking "PrimaryGPT_0.bin"...OK
Unpacking "modem_16384.bin"...OK
Unpacking "sbl1_147456.bin"...OK
Unpacking "sbl2_148480.bin"...OK
Unpacking "sbl3_149504.bin"...OK
Unpacking "aboot_153600.bin"...OK
Unpacking "rpm_154624.bin"...OK
Unpacking "boot_163840.bin"...OK
Unpacking...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]